Adwokat Kraków Sprawy Karne

stopień doktora nauk prawnych ze specjalizacją prawo karne

liczne publikacje naukowe z prawa karnego materialnego i procesowego

doświadczenie w sprawach karnych z przestępczości gospodarczej i skarbowej

Kim jestem

Adwokat od spraw karnych w Krakowie

Kraków jest miastem, w którym ukończyłam studia prawnicze oraz obroniłam doktorat z prawa karnego. Jestem członkiem Krakowskiej Okręgowej Rady Adwokackiej i to w Krakowie znajduje się główne miejsce wykonywania mojej działalności jako adwokat od spraw karnych. Posiadam niezbędną wiedzę teoretyczną i doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych na terenie apelacji krakowskiej. Zdobyta praktyka pozwala mi na dostosowanie moich usług do potrzeb Klientów, aby zapewnić im skuteczną pomoc prawną.

Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby z Krakowa i okolic, które potrzebują profesjonalnej pomocy adwokata prawa karnego.

Moje doświadczenie jako adwokat do spraw karnych w Krakowie zaczęłam zbierać już w trakcie studiów i aplikacji adwokackiej, pracując w jednych z najlepszych kancelarii adwokackich w Polsce. Sprawy karne adwokat prowadzi zawsze w najlepszym interesie Klienta, a praktyka pozwala mu na realizację tego zadania. Ucząc się pod okiem najlepszych adwokatów, nabyłam praktyczną wiedzę i umiejętności, które z powodzeniem wykorzystuję w codziennej pracy, udzielając pomocy prawnej. Z racji bycia adwokatem wpisanym na listę przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, posiadam znaczne doświadczenie związane z reprezentowaniem moich Klientów w tym mieście, jak również na terenie województwa małopolskiego. Ponieważ praktyka i podejście sądów w różnych miejscach Polski może się różnic, warto jest skorzystać z pomocy adwokata mającego doświadczenie zdobyte na miejscu, gdzie prowadzona jest dana sprawa karna.

W sprawach karnych bardzo wartościowe jest odpowiednie połączenie praktyki z teorią. Wiedzę teoretyczną zdobywałam nie tylko podczas studiów magisterskich, ale także podczas przygotowywania pracy doktorskiej. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Moja dysertacja związana była z bezpieczeństwem prawnokarnym jednostki. Pytanie, na które starałam się odpowiedzieć, sprowadzić można do tego, czy jeśli w momencie popełnienia czynu nie dało się przewidzieć konsekwencji prawnokarnych danego zachowania nawet w oparciu o aktualne poglądy doktryny i orzecznictwo sądowe, to czy można pociągnąć sprawcę takiego zachowania do odpowiedzialności karnej na podstawie retroaktywnej wykładni prawa. Moim zdaniem jest to niedopuszczalne z uwagi na zasadę nullum crimen sine lege. Jako adwokat wykorzystuję zdobytą wiedzę teoretyczną, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy Klienta.

Moja kancelaria adwokacka zajmuje się przede wszystkim prawem karnym, świadcząc usługi z tego zakresu. Regulacje prawne w różnych dziedzinach są tak rozległe i złożone (a do tego zmienne), że nie można być dobrym adwokatem od wszystkiego. Skuteczny adwokat jest specjalistą w jednej określonej dziedzinie. W moim przypadku jest to prawo karne. Dodać należy, iż specjalizacja jest szczególnie istotna przy wykonywaniu zawodu adwokata do spraw karnych. Zajmuje się on ochroną podstawowych praw jednostki. Musi on zatem skupić się na regulacjach prawa karnego, aby dobrze prowadzić sprawy karne. Pomoc prawna musi być bowiem nastawiona na skuteczność, a ta jest związana ze specjalizacją.

Moja kancelaria adwokacka zajmuje się przede wszystkim prawem karnym, świadcząc usługi z tego zakresu. Regulacje prawne w różnych dziedzinach są tak rozległe i złożone (a do tego zmienne), że nie można być dobrym adwokatem od wszystkiego. Skuteczny adwokat jest specjalistą w jednej określonej dziedzinie. W moim przypadku jest to prawo karne. Dodać należy, iż specjalizacja jest szczególnie istotna przy wykonywaniu zawodu adwokata do spraw karnych. Zajmuje się on ochroną podstawowych praw jednostki. Musi on zatem skupić się na regulacjach prawa karnego, aby dobrze prowadzić sprawy karne. Pomoc prawna musi być bowiem nastawiona na skuteczność, a ta jest związana ze specjalizacją.

W sprawach karnych kluczowy jest kontakt adwokata z Klientem. Kancelaria adwokacka mieści się w centrum Krakowa, na Rynku Dębnickim, co pozwala na dobry dojazd z każdego miejsca. Rozwiązanie problemu najlepiej rozpocząć od spotkania, na którym omówimy sprawę i zastanowimy się nad możliwymi działaniami. Pomocne będą na pewno wszystkie dokumenty związane ze sprawą karną, w tym w szczególności orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub przygotowawczym. Do spotkania warto się przygotować. Dobrym pomysłem może być spisanie wszystkich istotnych szczegółów, aby móc przekazać adwokatowi do spraw karnych pełny ogląd sytuacji. Bardzo często bowiem to drobne detale mogą zadecydować o wyniku sprawy karnej.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest zawsze indywidualnie, w zależności m.in. od potrzebnego nakładu pracy i stopnia skomplikowania sprawy karnej (co związane jest także z typem danego przestępstwa). Czasami bowiem przypadek na pierwszy rzut oka prosty i typowy, okazuje się bardziej złożony. Skuteczna pomoc prawna warunkowana jest wówczas dogłębną analizą sprawy. Każda sprawa karna jest inna, niemniej każda wymaga odpowiedniego przygotowania i zaangażowania. Wycena możliwa jest w związku z tym dopiero po uzyskaniu od Klienta  wszystkich niezbędnych informacji. Stawka zawsze jest przy tym podawana z wyprzedzeniem, wobec czego Klient nie jest zaskakiwany kosztami.

Adwokaci są zobowiązani do bezwzględnego zachowania tajemnicy zawodowej. Dotyczy to w szczególności spraw z zakresu prawa karnego. Mogą być zatem Państwo spokojni o to, że sprawy poruszane w kancelarii adwokackiej nie wyjdą poza nią. Dodatkową gwarancją bezpieczeństwa jest tutaj także to, że w sprawach z zakresu prawa karnego nikt nie może zwolnić adwokata od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. W swojej pracy przykładam szczególną wagę do tego, aby zachować w poufności wszystkie informacje przekazywane mi przez moich Klientów.

Prawo karne zawiera wiele skomplikowanych regulacji, w których bardzo ciężko jest odnaleźć się osobie, która nie jest specjalistą. Co prawda formalnie (za wyjątkiem kilku przypadków) nie ma konieczności posiadania adwokata w postępowaniu karnym, czy to w charakterze obrońcy oskarżonego czy pełnomocnika pokrzywdzonego, tak jednak jego pomoc jest bardzo istotna. Po pierwsze w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie będzie on w stanie doradzić optymalne rozwiązanie i sposób działania w Państwa sprawie. Po drugie, pomoże on właściwie sformułować wszystkie niezbędne wnioski oraz złożyć je we właściwym czasie. Pomoc adwokata jest istotna również z tego powodu, że analizując akta postępowania będzie on w stanie zwrócić uwagę sądu na te wszystkie okoliczności lub przepisy prawa karnego, które są istotne z perspektywy swojego Klienta. Innymi słowy, adwokat od spraw karnych zadba o poszanowanie Państwa praw i dołoży starań celem pomyślnego zakończenia postępowania.

Z adwokatem najlepiej skontaktować się niezwłocznie po tym, jak powzięło się informację o toczącym się postępowaniu. Najczęściej będzie to miało miejsce już na etapie postępowania przygotowawczego, jeszcze przed wniesieniem aktu oskarżenia. Adwokat karnista wskaże najistotniejsze kwestie z Państwa perspektywy oraz doradzi w sprawie złożenia niezbędnych wniosków w postępowaniu karnym. Będzie on uczestniczył we wszystkich czynnościach procesowych, takich jak przesłuchanie świadka czy przeszukanie pomieszczeń, dbając o to, aby odbywały się one zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego. Do jego zadań należy także reprezentacja Państwa interesów przed sądami wszystkich instancji i informowanie o bieżącym przebiegu sprawy. Adwokat sprawy karne prowadzi z najwyższą starannością. Zawczasu warto się zatem skontaktować i umówić na spotkanie w kancelarii adwokackiej.

Pomoc prawna adwokata z zakresu prawa karnego jest szczególnie istotna wówczas, gdy dojdzie do zatrzymania lub tymczasowego aresztowania podejrzanego. Nie ma wówczas dużo czasu na podjęcie decyzji w sprawie i nieodzowna jest pomoc doświadczonego prawnika. Adwokat do spraw karnych pomoże podczas czynności przesłuchania, a także będzie reprezentował interesy Klienta podczas posiedzenia aresztowego. Jeżeli sąd zadecyduje o tymczasowym aresztowaniu na niekorzyść Klienta, wniesie on zażalenie na wydane postanowienie i będzie wnosił o jego uchylenie przed sądem wyższej instancji. Z adwokatem może się skontaktować także rodzina osoby zatrzymanej. W przypadku, gdy dojdzie do zatrzymania osoby Państwu bliskiej, należy jak najszybciej skontaktować się z obrońcą. Im szybciej podejmie się on obrony, tym lepiej dla zatrzymanego.

Wydanie prawomocnego wyroku w sprawie karnej nie oznacza za każdym razem zakończenia pracy adwokata. W przypadku, jeżeli zebrane w sprawie dowody przekonały sąd co do winy oskarżonego i wydania wyroku skazującego, adwokat może pomóc jeszcze na etapie wykonania kary (w szczególności jeżeli chodzi o karę pozbawienia wolności). Przykładem może być tutaj złożenie stosownego wniosku o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego czy też wniosek o przedterminowego zwolnienie czy zatarcie skazania. Adwokat do spraw karnych nie tylko doradzi co do istniejących możliwości prawnych skazanego, ale przygotuje również odpowiednie wnioski i będzie reprezentował Klienta podczas posiedzenia sądowego.

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Każdą sprawą zajmuje się osobiście. Przywiązując dużą wagę do szczegółów, zawsze dążę do maksymalnego zabezpieczenia interesów Klienta.

Adwokat Prawo Karne • kancelaria Kraków
dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

​ul. Rynek Dębnicki 6/3a
30-319 Kraków

Kontakt
Kontakt